Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout


ALGEMENE VOORWAARDEN MEDISCH PEDICUREPRAKTIJK OOSTERHOUT

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout en een cliënt waarop Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats.  Afspraken kunnen worden telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout door te geven.  De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Het niet hebben ontvangen van een e-mail reminder is geen geldige reden om een afspraak niet na te komen. De client is zelf verantwoordelijk voor het noteren van de afspraak. De e-mail reminder is slechts een extra service van de praktijk.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedicure Praktijk Oosterhout de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.  Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout  vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk.  De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw.  Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of  de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen.  In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.  De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Medisch Pedicure Praktijk Oosterhout.

Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de zorggroep Zorroo of de desbetreffende podotherapeut.

5. Personeel in de praktijk
Indien Medisch Pedicure Praktijk Oosterhout dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout.  De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist.  De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Praktijk Oosterhout verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.   Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout.

Diefstal wordt door Medisch Pedicure Praktijk Oosterhout altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie
Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten.  Deze garantie komt te vervallen indien:
* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout.

Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven.  Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Praktijk Oosterhout de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.  Indien Medisch Pedicure Praktijk Oosterhout en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de  Geschillencommissie.

12. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen.  Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalen.d.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

E-mailen
Bellen
Map
Info